Hva er kommunikasjon?
– det foregår i en sammenheng
– den har en betydning

Viktige kjennetegn på kommunikasjon:

– Det omhandler metoder for å bevisstgjøre oss på våre egne følelser, handlinger og reaksjoner slik at
vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre valg
– Det legger vekt på mulighetene som ligger i øyeblikket
– Fokus er derfor på det som skjer i daglige situasjoner
– Det forklarer ikke først og fremst hva som skjer inni mennesker, men er mer opptatt av det som
skjer mellom mennesker
– Det er en grunnleggende ide at hvert menneske selv er ansvarlig for sine handlinger og valg innenfor
de begrensninger som er i en selv og i omgivelsene


Kommunikasjon betyr å dele.

Kommunikasjon er formidling av informasjon og energi.
For eksempel når du ser to fotballspillere som omfavner og kanskje kysser hverandre i gledesrus vil du sjelden reagere, men om du ser to menn sitte på en benk og omfavner hverandre med kyss og klem vil betydningen være en annen og utfordre våre holdninger på en helt annen måte.

Hvordan kommuniserer vi?

Vi kommuniserer ved blikk, grimaser, bevegelser med kroppen og vi uttrykker oss språklig via muntlig og skriftlig handling

Vi finner forslag til løsninger ut fra det vi har erfart tidligere og hva vi har lært av lignende situasjoner

Vi trenger også mer kunnskap for å forstå hele situasjonen, mye av informasjonen rundt oss er skjult – selv om vi både tror og mener vi har full oversikt.

Er du/dere klar over hvordan dere kommuniserer med andre mennesker?

Noen har en tendens til å snakke mye når de for eksempel er nervøs mens andre tier helt stille. Andre har en tendens til å avbryte andre når de snakker mens andre igjen klarer ikke vente til den andre har snakket ferdig før hun/han bryter inn og da med et helt annet tema.

Hvordan ville du selv bli møtt av andre når du f.eks er syk?
Hvordan vil du møte en person som har mistet et nært familiemedlem?
Syns du det er greit når noen baksnakker andre? Tør du si ifra at dette vil du ikke være bekjent av?

Tenk igjennom din egen måte å kommunisere på. Har du uvaner som du kunne tenke deg å jobbe
med for å endre?

Å lytte
For å bli en god lytter må man være bevisst i forhold til en del mekanismer som nesten bevisst trer i kraft i situasjoner der en føler seg meningsberettiget. Her er noen tips som kan være til hjelp:

– lær deg å innstille oppmerksomheten raskt. Så snart du hører en annen person snakke til deg skal
du konsentrere deg om de første ordene, slik at du følger med fra begynnelsen
– tro aldri at du har hørt rett bare fordi de første ordene har sendt tankene i en bestemt retning.
Mange oppfatter galt fordi de bare hører de første ordene i en setning og fullfører den på egen hånd.
Konsentrer deg og fokuser på hva din samtalepartner sier.
– Begrens din egen snakking. Du kan ikke snakke og lytte samtidig. Still avklarende spørsmål underveis.
– La ikke den andres utseende, stemme eller generelle holdninger influere på oppmerksomheten din.
Prøv å få ta i hvordan han/hun tenker om sitt tema.
– Ikke overreager følelsesmessig på hun/hans ord og tanker. Hør hva personen sier. Lytt etter ideer.
– Forsøk å la personen fullføre hele sin tankerekke før du lager deg en konklusjon.
Først da kan du evaluere hva personen har tenkt og presentert, enten det er spesifikke
opplysninger eller bare generelle betraktninger.
– Folk sier ofte en ting og mener noe annet. Det er viktig å lytte til både innhold og hensikt.
Følg med på om personene kroppsspråk sier det samme som ordene.
Hvis noe er uklart bør du be om en klargjøring med det samme.
– Mange mennesker er redde for å virke dumme bare fordi de vil ha noe gjentatt, eller så tror de at
det kan virke som om de ikke fulgte med. Men det er alltid bedre å spørre en gang for mye enn å
risikere å sette i gang en kjedereaksjon av misforståelser. Trekk ikke forhastede slutninger.
Lag ikke uberettigede antakelser og fullfør aldri din samtalepartners setning.

Forskere påstår at 30 % av informasjonen kommer fra ordene mens 70 % fra det ikke-verbale. Tallene betyr ikke så mye men det gir en pekepinn på at ordene har mindre betydning enn måten vi kommuniserer på. Involvering skjer i relasjonsplanet og det betyr at de signalene vi sender i tillegg til alle ordene blir den viktigste informasjonskilden for den andre.
Evnen til å etablere kontakt kan trenes og er sentral for å bygge tillit. Avklaring og forventninger er et sentralt punkt i en slik kontaktfase og selv om partene av og til kan ha svært ulike forventninger som det ikke er mulig å innfri, er det viktig å sete ord på dem slik at en unngår frustrasjon eller følelser av at samtalen var mislykket.

Følelser: Humør og sinnstilstand virker inn. Er du glad eller trist, ser du optimistisk på situasjonen eller tror du dette blir for vanskelig?

Ofte har vi erfaringer fra lignende situasjoner og man kan lett komme til å trekke sammenligninger som kanskje ikke holder. Man er mer opptatt av å tenke tilbake på tidligere erfaringer enn å observere og lytte til det som foregår akkurat nå. Man tolker våre egne erfaringer inn i det som skjer og overser dermed de små nyansene og de situasjonsspesifikke forholdene som enkelte ganger kan være viktige for den andre parten og for kvaliteten på situasjonsbeskrivelsen.

Hvordan kan vi kommunisere på en måte som skaper energi og flyt? Det kan virke lett å skape god kommunikasjon med noen, mens med andre føles det tungt og energitappende. Hvordan skaper man så god kommunikasjon?

På samme måte som å skape gode mål og aktive visjoner for å få kraft, glede og fokus, er kommunikasjonen med omgivelsen av stor viktighet for å lykkes med gjennomføring.

Å være bevisst
Du har kanskje opplevd at det er lett å kommunisere med mennesker som er ”lik” deg selv og de du liker. Og noen snakker vi med som om vi skulle kjent dem hele livet, selv om det er første møte. Andre kommer vi liksom aldri ”innpå” og sliter for å lykkes med god kommunikasjon.
Enkelte dager er det kanskje lettere og kommunisere med alle typer mennesker, mens andre dager burde du kanskje holdt deg hjemme.
For å lykkes er det å være bevisst egen og andres kommunikasjon en svært viktig faktor.
Tenk litt tilbake nå, på de gangene du virkelig har lykkes med god kommunikasjon. Hva var det du gjorde, hvilke faktorer spilte inn, hva var utslagsgivende?

Indre og ytre faktorer
Vår kommunikasjon påvirkes av både indre og ytre faktorer. Et kjent studie som har vært gjennomført viser at det faktisk er kroppsspråket vårt som er den største faktoren for å lykkes i kommunikasjon. Deretter kommer stemmebruk og til slutt ordene som kun står for syv prosent av det som formidles.

Så, hvor bevisst er du på kroppsspråk og stemmebruk?
Er det kongruens (samsvar) mellom det du sier, hvordan du sier det og hvordan du fremstår?

Budskap kan feiltolkes
Vi merker dette bevisst eller ubevisst, ved at vi får en følelse av at ”noe ikke stemmer”. Tenk deg en leder som sier til deg «Du er min mest betydningsfulle medarbeider» samtidig som han ser på deg med en nedverdigende mine. Du vil i et slikt tilfelle kunne være sterkt i tvil om han virkelig mener det han sier. Et lite barn sender ut budskapet sitt med ord og kroppsspråk som går fullstendig overens. Er det lille barnet sint, vises det tydelig med ord, stemme og kroppsspråk som ikke kan misforstås. Er det lille barnet glad, er det glad med hele seg så det synes.
Etter hvert som vi blir eldre, lærer vi å tilpasse oss systemet mer og mer, og dette fører lett til at vi ofte sier ord som vi ikke mener innerst inne. Da blir kroppsspråket mer ærlig enn ordene, og vårt budskap kan bli feiltolket.

Viktige element:
Vær genuint interessert i den andre. Skap innlevelse.
Møt den andre på det ”nivået” den befinner seg.
”Macth” kroppsspråk, stemmebruk, toneleie og tempo, på en naturlig måte.

Vær interessert, fokusert og ekte
Vær bevisst på å vise interesse for hva den andre kommuniserer før du setter i gang med ditt. Tenk etter på forhånd: Hvor mye tror du vedkommende vil forstå av det du skal si? Hva forteller den andre deg med sine ord, sitt kroppsspråk og sin stemme?

Akkurat hvor mye du tror på det du sier selv, spiller en svært viktig rolle. Vær ærlig. Jo mer ærlig du er mot deg selv, jo lettere er det å bli forstått av andre og få ditt budskap akseptert. Det handler rett og slett om å være ekte. Når budskapet kommer innenfra, enten det er positivt eller negativt, virker det mye mer overbevisende, og det inngir mer respekt. Prøv å være i budskapet ditt med både kropp og sjel.

Kom på ”bølgelengde”
For å nå frem med noe, er det kjempeviktig å tune inn på den andres bølgelengde. Akkurat som det er umulig å få med seg hvilken musikk som blir spilt på radioen hvis du ikke har stilt på rett frekvens. Det er vanskelig for andre å forstå hva du mener hvis du ikke tilpasser din ”frekvens” til dem. For å finne en felles frekvens, lønner det seg å være åpen, oppmerksom og lytte til den andre. Gjerne småprat innledningsvis for å bli mer kjent og møte den andre på en felles bølgelengde.

Tenk positivt!
Du har sikkert hørt det før, og kanskje er det et litt slitent utrykk, men allikevel er det like relevant i dag. Prøver du å få frem et positivt budskap, for eksempel å få noen til å satse på deg på jobben, så kan du spolere hele budskapet hvis du egentlig ikke tror på det selv. Går du rundt og regner med at alle er mot deg, så får du sannsynligvis rett i det. Din indre utstråling avslører deg! Sørg derfor først og fremst for å ha det godt med deg selv, tenk positive konstruktive tanker. Det vil skinne gjennom og påvirke både kroppsspråk og toneleie. Tenker du for eksempel, ”uff, nå må jeg i møte med han grinebiteren igjen” så vil din utstråling synliggjør den indre dialog. Kanskje ikke mottakeren tenker over det, men får en følelse av at han ikke liker meg osv. Uansett, er hensikten å ”selge inn” et budskap eller oppnå best mulig kommunikasjon, så må den indre dialogen vris positivt. Da er det å se etter de positive elementer og være genuint interessert og nysgjerrig.

Match stil
Skal man i viktige møter er det viktig å følge kleskode og ”matche” den klesstil som de har.
Slik er det også med den gode kommunikasjonen, vi ”macther” den stil de bruker med tanke på kroppsspråk, stemmebruk og ord for å oppnå god kontakt spesielt innledningsvis. Unngå å overdrive, da oppnår man gjerne motsatt effekt. Det er de første sekundene av en samtale som kan være avgjørende for å lykkes med å opprette tillit og trygghet, som er et viktig fundament for all kommunikasjon.