Yrkesrettet attføring
Hensikten med yrkesrettet attføring er at du skal skaffe deg arbeid, eller beholde ditt nåværende arbeid gjennom bistand fra NAV.

For å ha rett til yrkesrettet attføring må du oppfylle følgende vilkår:

* Være mellom 16 og 67 år
* Oppholde deg i Norge
* Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket

Hvordan søker du?

Du må først registrere deg som arbeidssøker. Dette kan du gjøre på to måter:

1. Logg deg inn på nav.no og registrer deg som arbeidssøker. Her vil du også finne aktuell informasjon om arbeidsmarkedet og søkeprosessen.

2. Oppsøk NAV lokalt som også kan bistå deg med registrering som arbeidssøker.

Søknadsskjema
* Når du er registrert som arbeidssøker fyller du ut kravskjema for yrkesrettet attføring.

Vedlegg til søknaden
* Legeerklæring av nyere dato.

Dersom kravskjemaet mangler nødvendig vedlegg, kan dette føre til at kravet ditt ikke kan behandles, at behandlingen blir forsinket eller at kravet avslås.

Søknaden med vedlegg sendes/leveres NAV lokalt der du bor.

Vedtak
* NAV vurderer om vilkårene for yrkesrettet attføring er oppfylt.
* Du vil motta et skriftlig vedtak der begrunnelsen for vedtaket fremgår.
* Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og leveres eller sendes NAV lokalt.
* Fristen for å klage er 6 uker regnet fra den dagen vedtaket kom i postkassen din.

Kartleggingsfase
Dersom du oppfyller vilkårene for yrkesrettet attføring, kan NAV innvilge attføringstiltak.

Før du får innvilget attføringstiltak må NAV først finne ut om det er mulig for deg å skaffe arbeid uten kvalifisering. Selv om du fyller de medisinske vilkårene, kan NAV komme til at det finnes arbeid som du kan søke med din nåværende kompetanse og arbeidsevne uten at attføringstiltak er nødvendig.

Dersom det ikke er mulig å skaffe arbeid uten attføringstiltak må du i samarbeid med NAV utarbeide en handlingsplan.

Handlingsplan
En handlingsplan for attføring består av tiltak som er hensiktsmessige og nødvendige for at du skal bli i stand til å skaffe deg et høvelig arbeid. NAV kan bistå deg i utarbeidingen av handlingsplanen.

* Du må bestemme deg for hvilket mål du vil arbeide mot, det vil si hvilket yrke eller yrkesområde du ønsker å arbeide innenfor.
* Deretter vil det være aktuelt å kartlegge hvilke veier som fører fram til det yrket du ønsker. Dette kan skje gjennom opplæring eller arbeidspraksis, eller en kombinasjon av begge deler.

Er du usikker på hvilke muligheter som finnes eller du ønsker hjelp til en vurdering av om tiltakene er egnet for deg, kan NAV bistå med

* Informasjon
* Veiledning
* Interessekartlegging
* Arbeidspsykologisk bistand

Når du har funnet ut hva du vil arbeide med og hvilke tiltak som du anser som nødvendige vil NAV vurdere om planen kan godkjennes. Det innbærer at planen skal være hensiktsmessig og at tiltakene må være nødvendige for å nå målet.

Se også yrkesrettet attføringnav.no