Tilretteleggingstilskudd

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd
Beskrivelse av ordningen

Tilretteleggingstilskudd er en ytelse som skal stimulere arbeidsgiver til å tilrettelegge arbeidet slik at den ansatte kan være i arbeid på tross av helseproblemer. Det er mulig å søke om tilretteleggingstilskudd for grupper av arbeidstakere. Ordningen gjelder bare for ansatte i IA-virksomheter.

Tilskuddet kan ytes til

* utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening.
* tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen der tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider.

* merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding.

* støtte til kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler som ikke dekkes etter folketrygdloven § 10-5 . Dermed har også arbeidstakere som ikke fyller vilkår om varig sykdom, skade eller lyte tilgang på hensiktsmessige arbeidshjelpemidler.

* spesielle utviklingstiltak i virksomheter/enheten for å forebygge sykefravær og som underbygger delmålene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Konkrete eksempler på slike tiltak vil være kurs, som opplæring av aktuelle ansatte i hvordan utstyr på arbeidsplassen skal benyttes for å unngå belastninger ved tunge løft. I dette konkrete tilfelle vil det være aktuelt å støtte kursdeltakelsen.

* utgifter i forbindelse med funksjonsvurdering i attføringsbedrift etter nærmere regler

Tilskuddet kan ikke benyttes til større bygningsmessige endringer.

Det gis ikke tilskudd til behandling.

Hvem kan få?
Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver i IA-virksomheter som kompensasjon for merutgifter/merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker. Det kan ytes tilretteleggingstilskudd for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller arbeidstakere som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger og har behov for tilrettelegging. Dersom tiltaket ikke er avsluttet når arbeidstakeren blir friskmeldt, kan det ytes fortsatt tilskudd dersom dette anses nødvendig. Det kan ytes tilskudd både til enkeltarbeidstakere og til grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging.

Hva kan du få?
Tilskuddet ytes i utgangspunktet med en dagsats på 290 kroner. Dersom arbeidsgiver kan dokumentere høyere utgifter kan det ytes tilskudd opp til 580 kroner per dag. Tilskudd kan som hovedregel ytes for inntil 12 uker. Hvis tilrettelegging anses nødvendig og hensiktsmessig for at arbeidstakeren skal kunne beholde arbeidet, kan det ytes tilskudd for en ny periode på inntil 12 uker. Det kan likevel ikke ytes tilskudd for mer enn 36 uker for samme arbeidstaker.

Maksimalt beløp til gjenstander/arbeidshjelpemidler er fastsatt til kroner 34 800, som tilsvarer en stønadsperiode på 12 uker ganger forhøyet dagsats til tilretteleggingstilskuddet, dvs. 580 kroner x 60.

Støtten er begrenset til utstyr som den enkelte arbeidstaker kan ta med seg i forbindelse med flytting til andre arbeidsoppgaver i virksomheten (løsørepreget utstyr), og kan også innvilges til ombygging av maskiner eller tilpasning av arbeidsstasjonen (løfte/heve bord mv.).

Når det søkes om tilretteleggingstilskudd til et tiltak som omfatter flere arbeidstakere, vil tilskuddet beregnes slik: Dersom 20 arbeidstakere deltar på kurs i 1 dag, vil dette kunne gi støtte med 20 x ordinær dagsats (290 kroner) = 5 800 kroner. Det vil også kunne gis tilskudd til anskaffelse av hjelpemidler som kan benyttes av flere arbeidstakere.

Hvordan søker du?

Hvis søknaden gjelder enkeltperson (individrettet tiltak), benyttes kravskjema NAV 08.06.10. Gjelder søknaden en gruppe (systemrettet tiltak), skal skjema NAV 08-06.11 benyttes.

Arbeidsgiver må dokumentere at tiltaket vil medføre en merinnsats/merutgift minst tilsvarende tilskuddssatsene. Dokumentasjonen fra arbeidsgiver må derfor inneholde opplysninger om hva merinnsatsen/merutgiftene består i og størrelsen av disse.

Se også tilretteleggingstilskuddnav.no