Stønader ved tiltak

Arbeidsmarkedstiltak er et virkemiddel for å hjelpe arbeidssøkere ut i jobb. Deltar du på arbeidsmarkedstiltak har du rett til enkelte økonomiske ytelser.

Hvilke ytelser kan du få?
Basisytelse og barnetillegg skal dekke dine utgifter til livsopphold og gis for de dagene du deltar i tiltaket. Barnetillegg gis for barn under 16 år som du forsørger. Du må fremlegge fødselsattest eller bostedsbevis for å ha rett til barnetillegg.

Tilleggsstønader kan gis til dekning av ekstrautgifter du har i forbindelse med tiltaket. Utgiftene må dokumenteres.

* Tilskudd til daglige reiseutgifter kan dekkes hvis du har en reisevei som overstiger 6 km én vei.

* Tilsynstillegg kan gis hvis du på grunn av tiltaket har utgifter til stell og pass av barn under 10 år. Det kan også gis for barn over 10 og for familiemedlemmer. Ta kontakt med NAV for nærmere opplysninger.

* Borteboertillegg kan gis dersom du må bo borte fra hjemme under tiltaket.

* Tilskudd til hjemreiser kan gis hvis du bor borte fra hjemmet under tiltaket i mer enn 4 måneder og det avvikles godkjent ferie.

* Stønad til skolemateriell kan gis dersom du deltar i ordinær utdanning som ledd i yrkesrettet attføring og ikke har rett til tilsvarende ytelser etter forskrift om attføringsytelser.

* Legeutgifter som er nødvendige for tiltaksgjennomføringen kan refunderes etter regning.

Du har ikke rett til disse ytelsene hvis du:

* Mottar lønn som vanlig arbeidstaker i tiltak
* Har rett til andre ytelser som skal dekke de samme utgiftene

Barnetrygd, kontantstøtte og barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18 virker ikke inn på retten til ytelser under gjennomføring av tiltak.

Dersom du ved tiltaksstart mottar eller har søkt om dagpenger, kan du velge om du ønsker å motta dagpenger eller stønader ved tiltak. Mottar du dagpenger under tiltak, kan du få tilskudd til dekning av reiseutgifter, men ikke andre tilleggsstønader.

Hvordan søker du?

Når du starter på tiltaket får du utdelt et kravskjema om individstønad.
Vedlegg til kravskjemaet

* Dokumentasjon for utgiftene du søker dekning til

Utfylt kravskjemaet leveres NAV så fort som mulig. NAV kan hjelpe deg med utfyllingen.
Klage på vedtak

Klagen skal være skriftlig og leveres eller sendes NAV lokalt. NAV kan hjelpe deg med å skrive klagen. Du må fortsette å sende inn meldekort selv om du klager.

Fristen for å klage er seks uker, regnet fra den dagen vedtaket kom i postkassen din.

Blir klagen blir tatt til følge, får du etterbetalt ytelser kun for de dagene du har vært registrert som reell arbeidssøker. Du må også fylle de alminnelige vilkårene for ytelsene.

Dette kan du gjøre selv
* Registrere deg som arbeidsledig hos NAV
* Sende elektronisk meldekort
* Legg ut din CV for arbeidsgivere uten noen annen tilknytning til NAV
* Søke etter ledige stillinger
* Abonnere på stillingsannonser via jobbmail

Hva kan du få?
Basisytelsen er avhengig av din alder på søknadstidspunktet. Høy sats om du er over 19 år, og lav sats om du er under 19 år. Se satser nedenfor.
Når blir pengene utbetalt?

Ytelser utbetales for de dagene du deltar på tiltak, samt helligdager i forbindelse med jul, nyttår, påske, pinse, 1. og 17. mai og Kristi himmelfartsdag når disse faller på dager som normalt ville vært tiltaksdager.

Ytelser som beregnes på bakgrunn av opplysningene på meldekortet får du utbetalt ca. 2-4 dager etter at meldekortet ditt er registrert hos NAV. Dette gjelder basisytelse, barnetillegg, tilskudd til daglige reiser, tilsynstillegg og borteboertillegg.

Andre ytelser utbetales når NAV har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon til å foreta en vurdering og utbetaling.

Alle ytelsene som er omtalt her er skattefrie, og er ikke pensjonsgivende inntekt.
Tap av tiltaksplass

Du mister tiltaksplassen hvis du:

* ikke møter på tiltaket første dag uten å ha gitt beskjed om fraværet
* har begynt på et tiltak og har så mye fravær at det ikke lenger anses som hensiktsmessig at du fullfører tiltaket

Du mister også retten til ytelser.

Andre ordninger som kan være aktuelle

* Din meldeplikt
* Uriktige eller mangelfulle opplysninger
* Dagpenger under arbeidsløshet

Satser

Individstønad
Sats (pr dag)
Basisytelse, lav sats 210 kr.
Basisytelse, høy sats 290 kr.
Borteboertillegg 160 kr.
Barnetillegg 37 kr.
Tilsynstillegg, første barn 90 kr.
Tilsynstillegg, øvrige barn 47 kr.
Tilskudd til daglige reiser (maksimalsats) 160 kr.

Mobilitetsfremmende stønad

Sist endret 1. januar 2009
Sats
Reisehjelp (egenandel) 410 kr.
Flyttehjelp (egenandel) 2 575 kr.

Se også stønad ved tiltaknav.no