Reisetilskudd
Som et virkemiddel for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid, kan det i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger gis reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet.

Hvem kan få Reisetilskudd?

Reisetilskudd kan gis til yrkesaktive (arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, frilansere)som har behov for transport til/fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger.

* Reisetilskuddet ytes tidligst fra og med 17. dag etter at arbeidsuførheten oppsto
* Reisetilskuddet begrenses til det beløp medlemmet ville ha fått utbetalt i sykepenger for samme tidsrom
* Reisetilskuddet kan ikke gis samtidig med aktiv sykmelding.

Så lenge transportbehovet er midlertidig, er det ingen begrensning av antall dager det kan ytes reisetilskudd. Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke sykdommen eller skaden. En varig sykdom vil kunne gi grunnlag for reisetilskudd dersom den i kortere perioder medfører et ekstraordinært transportbehov.

Hvordan søker du?

På grunnlag av legeerklæringen kan det gis reisetilskudd i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger. Legen må attestere at den sykmeldte ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet pga sykdom eller skade, og at du ellers ville vært sykmeldt. Det må fremgå av legeerklæringen hvilken periode det søkes om reisetilskudd .

Hva kan du få?
Ved beregningen må ordinære reiseutgifter til og fra arbeidsstedet trekkes fra. Ved bruk av egen bil dekkes utgiftene etter statens reiseregulativ, med fradrag av de utgiftene vedkommende vanligvis ville hatt til transport.

Når blir pengene utbetalt?
Refusjonen utbetales når NAV har fått kvittering på transportutgiftene.

Se også reisetilskuddnav.no