Feriepenger
Dersom du har mottatt sykepenger, svangerskapspenger eller foreldrepenger ved fødsel/adopsjon fra folketrygden, vil du få utbetalt feriepenger i slutten av mai påfølgende år. Ordningen gjelder bare for arbeidstakere og ikke for selvstendig næringsdrivende, frilansere eller mottagere av dagpenger.

Sykepenger
Har du mottatt sykepenger fra folketrygden, vil du i slutten av mai året etter motta feriepenger av sykepengene. Det ytes likevel bare feriepenger for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år før 1. september i opptjeningsåret, forhøyes prosentsatsen til 12,5.

Dersom stønadsperioden går fra et kalenderår og over i neste, for eksempel fra 2007 til 2008, vil feriepenger opptjent i 2008 blir utbetalt først i 2009.

Det kan altså utbetales feriepenger for 48 sykepengedager i opptjeningsåret 2007 og for nye 48 dager i opptjeningsåret 2008.

Svangerskapspenger
Har du mottatt svangerskapspenger, vil du i slutten av mai året etter motta feriepenger av ytelsen. Det gis feriepenger for de første 64 dagene av stønadsperioden. Feriepengene utgjør 10,2 prosent.
Foreldrepenger ved fødsel/adopsjon

Har du mottatt foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon fra folketrygden, vil du i slutten av mai året etter motta feriepenger av ytelsene. Det ytes likevel bare feriepenger for de første 12 eller 15 ukene av stønadsperioden (12 uker ved 100 prosent uttak og 15 uker ved 80 prosent uttak).

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av det som er utbetalt i foreldrepenger for de første 12 eller 15 ukene

Dersom stønadsperioden går fra et kalenderår til neste – for eksempel fra 2007 til 2008 – vil du i 2008 få utbetalt feriepenger av de ukene du har tatt i 2007. Feriepenger for stønadsperioden i 2008 utbetales i 2009, dog ikke utover 12 eller 15 uker.

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende rett til/utbetaling av feriepenger, kan du kontakte NAV lokalt.

Se også feriepengernav.no