Avklaring
”Avklaring” er et tiltak for deg som trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av din arbeidsevne.

”Avklaring” er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses dine individuelle behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet. I tiltaket kan det være aktuelt å klarlegge/vurdere:

* Om jobben kan utføres hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
* Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du bedre skal kunne mestre å delta i arbeidslivet
* Din kompetanse og dine muligheter

”Avklaring” kan skje både i skjermede virksomheter og hos andre tiltaksarrangører som NAV har avtale med, eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket..
Når du har et arbeidsforhold

Hvis du allerede er i et arbeidsforhold – for eksempel hvis du er sykmeldt – kan avklaringen skje der du jobber, gjennom å kartlegge virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplass/-miljø for deg. Avklaringen kan også skje på en annen arbeidsplass eller hos tiltaksarrangøren. Før tiltaket starter, må NAV ha mottatt en oppfølgingsplan, der arbeidsgiveren din dokumenterer at bedriftsinterne tiltak er forsøkt eller vurdert, men ikke funnet mulig å gjennomføre.
Når du ikke har et arbeidsforhold

Hvis du ikke har et arbeidsforhold, vil avklaringen skje hos tiltaksarrangør eller på en ordinær arbeidsplass med bistand fra en tiltaksarrangør. Du vil få veiledning og hjelp til å kartlegge hvilke muligheter du har til å skaffe et arbeid som passer for deg.

Hvor lenge kan du få ”Avklaring”?
”Avklaring” har som hovedregel er varighet på inntil 4 uker, dersom det er behov kan varigheten forlenges med inntil 8 uker. Det skal foretas en evaluering/vurdering etter hver fireukers periode.
Økonomiske ytelser

Hvis du mottar en såkalt stønad til livsopphold (for eksempel sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger eller uføreytelse), beholder du ytelsen din mens du deltar på tiltaket. Hvis ikke, kan du ha rett til stønad ved tiltak, som blant annet skal dekke dine daglige utgifter mens du deltar på tiltaket.

Hvordan få tilbud om ”Avklaring”?
Ta kontakt med NAV lokalt (NAV-kontoret I kommunen der du bor). Både du, arbeidsgiveren din og din sykmeldende behandler kan foreslå ”Avklaring”, men det er NAV lokalt som foretar den endelige vurderingen og henviser deltakere. Hvis du er sykmeldt, skal sykmeldende behandler være informert om henvisningen.

Se også avklaringnav.no