Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut

NAV kan tilby å dekke utgiftene til ekstern fysioterapeut/ergoterapeut som foretar arbeidsplassvurdering for sykmeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt
Beskrivelse av ordningen

Hensikten med ordningen er å bringe kvalifisert personell inn i arbeidet med å forebygge sykmelding/få sykmeldte tilbake i arbeid, og å forebygge senere sykefravær. Oppdraget inkluderer en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær.
Hvem kan få?

Ordningen gjelder arbeidstakere som mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uføreytelse. Ordningen gjelder også arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte.

Ordningen gjelder ikke virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning.

Hva kan du få?
Honorar utbetales av NAV for inntil 4 timer på oppdrag. Honorarsatsen er pt. 595,- kroner timen (L40). (Endret fra 1. april 2009)
Hvordan søker du?

Alle parter kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, det vil si den sykmeldte selv, arbeidsgiver, behandlende lege eller NAV.

Det er NAV som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med den sykmeldte. Den sykmeldte arbeidstaker gjør deretter avtale direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten om funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. (NAV lokalt har oversikt over aktuelle fysioterapeuter og ergoterapeuter).

Den sykmeldte har ansvar for å informere arbeidsgiveren og for eventuell kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk, og rapporterer til NAV lokalt.

Arbeidsgiver bør være til stede eller være tilgjengelig ved arbeidsplassbesøket. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding fra NAV lokalt, slik at forslag og anbefalinger kan følges opp i bedriften.

Behandlende lege holdes informert om arbeidsplassvurderingen gjennom kopi av rekvisisjon og rapport. Øvrig kontakt og eventuell avklaring mellom lege og sykmeldt skjer uten koordinering fra NAV.
Hva sier loven?

Ordningen er avtalebasert og er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Avslag kan derfor ikke påklages eller ankes.

Se også arbeidsplassvurdering hos fysioterapeut/ergoterapeut på nav.no