Aktiv sykmelding

Gjennom aktiv sykmelding kan den sykmeldte opprettholde kontakten med arbeidsplassen og utprøve/avklare egen arbeidsevne.

Beskrivelse av ordningen
Aktiv sykmelding er en ordning som gir mulighet til å prøve seg i arbeid på tross av sykdom. Lege/sykmelder skal først ha vurdert gradert sykmelding, før aktiv sykmelding anses aktuelt.

Forutsetninger
En forutsetning er at arbeidsgiver finner andre arbeidsoppgaver i tilknytning til utprøving av funksjonsevnen, opplæring i nye oppgaver eller arbeidstrening.. Du beholder sykepengene (eventuelt rehabiliteringspengene), og arbeidsgiver betaler lønn bare i arbeidsgiverperioden. Dersom du derimot delvis kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver, eventuelt etter tilrettelegging, er graderte sykepenger rett ytelse.

Varighet
Perioden med aktiv sykmelding er begrenset til 4 uker i tilfeller der den sykmeldte arbeidstakeren ved utløpet av perioden kan forventes å kunne gjenoppta arbeid, og til 8 uker dersom rehabiliteringen eller tilretteleggingen tar lengre tid. Både 4-ukers og 8-ukers perioder kan forlenges etter vedtak fra NAV. Det er en forutsetning at sykdommen ikke er til hinder for slik aktivitet.

Samarbeid
Det er viktig at partene i fellesskap finner fram til en god løsning for tilrettelegging av arbeidsoppgavene. For at NAV skal kunne godkjenne aktiv sykmelding, må arbeidstaker og arbeidsgiver sammen utarbeide en konkret plan for aktiviteter i sykmeldingsperioden. Planen er forpliktende for begge parter. Konkret skal planen beskrive innholdet i tiltaket, hensikten med det, hvor lang tid aktiv sykmelding ønskes brukt og hvem som er ansvarlig for evaluering og oppfølging i virksomheten. Planen sendes NAV lokalt og må være undertegnet av både arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

Hva kan du få?

Du beholder sykepengene (eventuelt rehabiliteringspengene). Sykepenger kan utbetales i maksimum 52 uker, og perioden som aktiv sykmeldt inngår i disse ukene.

Søknad
Både arbeidstaker, arbeidsgiver, lege/sykmelder og NAV kan ta initiativ til aktiv sykmelding. Det anbefales at den sykmeldte drøfter aktiv sykmelding med sin lege/sykmelder, i sær gjelder dette hvis det er tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig. Det utarbeides en plan – som beskrevet ovenfor – som sendes NAV lokalt for godkjenning.

IA-virksomheter har mulighet til å starte aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra NAV. «Avtale om aktiv sykmelding» sendes til NAV lokalt for godkjenning ved oppstart. For alle andre fungerer ordningen slik at NAV skal godkjenne aktiv sykmelding på forhånd.

Se også Aktiv sykemeldingnav.no